JAPAS

JAPAS:

Diffrent Japas:

 • Mrutyunjaya Japa
 • Sanjeevini Mrutyunjaya Japa
 • Kala Mrutyunjaya Japa
 • Rahu-Ketu Japa
 • Shani Japa
 • Sampoorna Navagraha Japa
 • Sudharshana Japa
 • Taraka Mantra Japa
 • Shiva Panchakshari Japa
 • Narayana Ashtakshari Japa
 • Durga Japa
 • Gayatri Mantra Japa

PRICE RANGE: Please call and enquire for Japas, this is basically done on the number of Japa Chanting.